Persönlichkeiten

Die alten Meister

Itosu “Anko” Yasutsune – geboren 1830, gestorben 1916 Azato Yasutsune – geboren 1827, gestorben 1906 Kyan Sensei, Nagamine Shoshin, Nakamura Seigi, Shima Masao,…

Oshiro Toshihiro – Shorin Ryu und Yamanni Ryu

Oshiro Toshihiro – geboren 1949, Shihan und 9. Dan Shorin-Ryu Karate-do und 8. Dan Yamanni-Chinen Ryu Bojutsu.

Funakoshi Gichin – Shotokan Ryu

Funakoshi Gichin – geboren 1868, gestorben 1957, Begründer des modernen Shotokan Karate-Do.

Nishiyama Hidetaka – Shotokan Ryu

Nishiyama Hidetaka – geboren 1928 Shihan Nishiyama ist einer der letzten noch lebenden direkten Schüler von Altmeister Funakoshi Gichin.